Feedback Form
מכון שכטר למדעי היהדות - לימודי תואר שני מכון שכטר למדעי היהדות - לימודי תואר שני
 

מכון שכטר ◄ הכי מוסמך ביהדות:
מכון שכטר למדעי היהדות הוא מוסד להשכלה גבוהה שמטרתו לחקור, ללמד ולהנחיל את מדעי היהדות בגישה אקדמית, פתוחה, שוויונית ופלורליסטית, תוך שימת דגש על משמעותם ועל יישומם בחיים המודרניים.

לשם כך מנה