Feedback Form
מכון לב מכון לב
 

בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים (בג"ט) הינו מוסד מוכר להשכלה גבוהה המשלב לימודים אקדמיים, ברמה אוניברסיטאית ובאווירה תורנית. החל מהיווסדו בשנת 1969, ממלא בג"ט תפקיד מרכזי בעיצוב מהנדסים ואנשי ניהול בעלי אמות מידה מוסריות הממלאים תפקידים