Feedback Form
האונברסיטה הפתוחה האונברסיטה הפתוחה
 

בנוף האקדמי בישראל, האוניברסיטה הפתוחה דומה לאוניברסיטאות האחרות בחתירתה למצוינות, ובשקידתה על איכות למדנית ומדעית גבוהה, אך היא שונה מהן במבנה הארגוני שלה, בשיטות ההוראה שלה, במערך תכניות הלימודים ובדרישותיה מן המועמדים הפונים להירשם לקורסים שלה.