Feedback Form

תקנון שימוש באתר

תקנון אתר לימודון (http://www.Limudon.co.il)

הגלישה באתר "לימודון" (להלן: "האתר") והשימוש בו כפופה להסכמתך לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן. על כן נבקשך לקרוא את התקנון טרם שימושך באתר. במסגרת זו אף נביא לידיעתך את אופן ניהול מאגר המידע שנוצר במסגרת שימושך ושימושם של גולשים אחרים באתר על ידי פיי-פר-ליד בע"מ (להלן: "החברה"), מפעילת האתר. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך פונה לכל מגדר.

 1. מלוא הזכויות באתר "לימודון", לרבות סימני המסחר, סודות מסחריים וארגון וסידור המידע שבו וכן כל תכניו, לרבות זכויות הקניין הרוחני בעיצוב האתר, תוכנה, ישום, טקסט וכל חומר אחר ("הקניין") שייכים למפעילת האתר או לצדדים שלישיים. זכויות אלה חלות בין השאר על תכני האתר, עיצובו הגראפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.חל איסור מוחלט להעתיק ו/או להעביר ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי ו/או לשנות ו/או לשדר ו/או לחלק, ו/או לפתח ו/או לתת רישיון ו/או להעביר גישה ו/או לעשות כל שימוש בתכנים אלא לצורך אישי בלבד. חל איסור להעביר את תכני האתר בין בתשלום ובין שלא בתשלום לכל צד שלישי. תכני האתר אינם ניתנים לפרסום ו/או להעברה בכתב, במדיה מגנטית, לשכפלם, להעתיקם או למסרם, בין לשימוש פרטי ובין לשימוש מסחרי. החברה שומרת לעצמה את האפשרות לנקוט בהליכים משפטיים נגד משתמש אשר יפר הוראה מהוראות תנאי שימוש. המשתמש ישפה את החברה, בעליה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה על כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה אשר יגרמו לחברה עקב הפרה של אחד או יותר מן התנאים.
 2. החברה מצהירה בזאת כי סמלילי מוסדות הלימוד המופיעים באתר אינם שייכים לחברה וכי כל זכויות קניין רוחני בכל הנוגע לסמלילים אלה שייכים לבעליהם החוקיים.
 3. על אף שהחברה משקיעה מאמצים רבים להביא בפני המשתמשים תוכן מהימן ומדויק, הרי שהחברה אינה אחראית לתוכן, לנכונותו, למהימנותו ולמידת דיוקו. התוכן באתר מובא כפי שהוא "AS IS" ללא כל אחריות מכל סוג שהוא. החברה ו/או עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה, סוכניה ונותני הרישיון לתוכן לא יהיו אחראים לכל נזק אשר יגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי אחר עקב השימוש בתוכן.
 4. תכני האתר ויישומיו,עשויים להופיע ולהיות מוצגים הן ברשת האינטרנט והן בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית ו/או סלולארית, אתרי אינטרנט משניים, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא, ותנאי השימוש המפורטים להלן רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית שהיא בהם מופיעים תכני האתר ו/או יישומיו, בשינויים המחויבים.
 5. מפעילת האתר לא תהיה אחראית להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי ו/או ספק, ולא תהיה אחראית לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או שירותים שניתנים ו/או מוצעים על ידי צד שלישי ו/או ספק, לרבות לא לתנאי הרכישה ו/או הליכי רכישה ו/או אספקתם של המוצרים ו/או השירותים ו/או כל דבר אחר שמציע צד שלישי ו/או ספק.
 6. הצגת סדר תוצאות המפרסמים ו/או הפילוח המופיעות באתר מוצגות על ידי המנגנון האוטומטי הממוחשב של האתר, בהסתמך על נתונים הנאספים מהצדדים השלישיים, מידע אשר נשמר בעבר אודות הגולש ובהתאם לאופי הפרסום בו בחרו, ואין מפעיל האתר אחראי לתוכנם. בהצגתם של הנתונים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס לצד שלישי כלשהו ו/או לשירותים ו/או מוצרים המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו.
 7. מפעילת האתר איננה מייצרת מידע אלא משמשת כמנוע לאיתור מידע והצעות שיתקבלו על ידי צדדים שלישיים ; לפיכך, אין לראות במפעילת האתר כמסייעת להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של האמור בדין.
 8. בשימוש באתר ובשירותים המוצעים בו, מסכים המשתמש לאיסוף ושימוש במידע עליו כפי שמתואר במדיניות זו ובתנאי השימוש. מפעילת האתר יכולה להחליט לשנות את מדיניות הפרטיות הזו מעת לעת. כאשר תשונה מדיניות זו תעדכן מפעילת האתר את דף זה כך שמשתמש תמיד יוכל לדעת על המידע שנאסף אודותיו.
 9. מפעילת האתר מיידעת אותך, הגולש, כי המידע אותו תשלח דרך הטפסים באתר "לימודון" יועברו למפרסם עמו ביקשת ליצור קשר בלבד. במידה והמפרסם אינו זמין לקבלת מידע בנקודת הזמן בה שלחת את פרטיך, רשאית מפעילת האתר לשמור את פרטיך במאגר המידע, על פי שיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק מובהר בזאת כי במסירת פרטיך הנך מקנה לחברה רישיון שאינו מוגבל בזמן לעשות שימוש במידע האישי, ע"פ שיקול דעתה של מפעילת האתר. השארת פרטים בטופס הממוקם באתר "לימודון" מהווה הסכמתך לתנאי זה.
 10. מפעילת האתר יוצרת קבצי "Cookies" במחשבך האישי ומהם היא אוספת מידע הנוגע לסוג המידע המועדף עליך, דרכי הגישה שלך למידע זה, סוג האינפורמציה אותה הנך מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין שלך וכיו"ב. המידע הנאסף באמצעותה-"Cookies" משמש את מפעילת האתר לשימושים פנימיים ועצמיים, כמו גם לאיתור הצעות אשר יוכלו לעניינך בעתיד, הכול במטרה להביא לשיפור ולעדכון הצעות האתר כך שיתאימו באופן אופטימאלי לציפיותיך. למען הסר ספק מובהר בזאת כי לאחר השארת פרטים אישיים על ידי גולש להצעה אחת או יותר המוצעת על ידי גוף פרסומי כלשהוא, יישמרו פרטי הגולש במערכת האתר, במטרה לאתר מפרסמים נוספים אשר הצעותיהם יוכלו לעניין את הגולש.
 11. בשליחת פרטייך האישיים במסגרת קבלת שירות מהאתר, הינך מאשר לחברה להעביר את פרטייך האישיים בצורה ישירה לספק השירות אליו התכוונת לפנות. כמו כן הינך מאשר לחברה לשמור פרטיך ולהציע הצעות שיווקיות נוספות אשר, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ייתכן כי יתאימו לצרכייך. בכל מקרה החברה אינה אחראית להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי ו/או ספק, ולא תהיה אחראית לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או שירותים שניתנים ו/או מוצעים על ידי צד שלישי ו/או ספק שירות.
 12. גולש אשר הסכים לתנאי שימוש אלה אינו חייב למסור פרטים כלשהם לחברה ומסירתם תיעשה בהתאם לרצון הגולש בלבד. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש ומידע נוסף שיצטבר אודותיו יישמרו במאגר המידע של החברה, לשם ביצוע אחת ו/או יותר מן המטרות הבאות: ביצוע פעילות החברה, כפי שתהיה מעת לעת, לרבות יצירת קשר עם לקוחות וצדדים שלישיים, פרסום, שיווק וקידום מכירות, והפקת פעילויות ואירועים; מתן שירותי דיוור, לרבות דיוור ישיר, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, ללקוחות וצדדים שלישיים; איסוף מידע אודות לקוחות וצדדים שלישיים ופעילותם, ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים; השגת מידע על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים מכל מקור וגורם חוקי, וביצוע כל שימוש חוקי במידע בהתאם להוראות כל דין ו/או להסכמה מפורשת ו/או משתמעת של לקוחות וצדדים שלישיים; שימוש במידע על ידי החברה ותאגידים נוספים, לרבות הפועלים מטעמם ו/או עבורם, לצרכים מסחריים ואחרים. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה עשויה להידרש למסור פרטים מזהים אודותיו, ובכלל זה את פרטי המשתמש המצויים בחברה, את מספר ה-IP של המחשב המתקשר, זמני ההתקשרות ואורכם, וכל מידע אחר ו/או נוסף אשר עשוי לזהות את המשתמש ו/או לקשר את המשתמש לפעילות כלשהי ברשת האינטרנט והוא מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכותה של החברה לעשות זאת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או בהתאם לדרישת הדין ו/או בהתאם לדרישת הרשויות המוסמכות, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש. המשתמש מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, כי לא יהיו לא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה במקרים כאמור. החברה רשאית להגביל או לחסום לאלתר את המידע בפני משתמש, באופן זמני או קבוע, במידה והמשתמש השתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת. החברה רשאית למסור את פרטיו האישיים של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, במידה ועל פי שיקול דעתה, הנסיבות מצריכות זאת.
 13. מידע המופיע באתר, בעם מופיע, הנוגע לספקי השירותים הינו באחריותם הבלעדית. החברה אינה אחראית לנכונות ומהימנות המידע ו/או השירותים הניתנים ו/או המוצגים באתר לרבות פרטים אודות הצד השלישי ו/או הספק, מהות השירותים, איכות השירותים, קניין רוחני ו/או סימנים מסחריים, מחירים ומצגים וכל מידע אחר שמקורם במידע שמוצג או מופץ על ידי צד שלישי.
 14. מפעילת האתר לא תחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה - 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ואמצעי תקשורת מחשבים בפרט.
 15. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים והפרסומות באתר שימצאו באתר יהיו תקינים,מהימנים ועדכניים. החברה לא תשא בכל אחריות בכל המשתמע מכך.החברה אינה אחראית לכל נזק שיגרם משימוש בתכני האתר בין אם הנזק ישיר או עקיף.
 16. מפעילת האתר רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ותראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר. בכל מקרה של תלונה לגבי הפרה של קניין רוחני, החברה מתחייבת לטפל בפנייה ולהסיר מידע וכיו"ב ע"פ דרישתו של בעליו החוקיים של התוכן. מובהר בזאת כי ייתכנו מקרים בהם יופיע באתר סמליל של מפרסם פוטנציאלי אשר לו אין קשר עסקי פעיל עם מפעילת האתר. במקרים שכאלו, מצהירה החברה כי אין היא מייצרת כל רווח ישיר כתוצאה משימוש בסמליל זה, ובמקרה של בקשה מבעלי הזכויות, יוסר הסמליל מהאתר בתוך 24 שעות מרגע קבלת הבקשה.
 17. במידה ופרטייך הכוללים מספר טלפון \ דואר אלקטרוני וכיו"ב הוכנסו למאגר המידע של החברה ללא ידיעתך, החברה תוריד את המידע ממאגרי המידע שלה, אך לא תהיה אחראית לגבי מאגרי המידע של גופים ו\או חברות אשר ישתמשו במידע במאגרי המידע שלהם. במידה ותבקש למחוק את פרטיך ממאגר המידע של החברה, תוכל לעשות זאת על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] ופרטיך יימחקו ממאגר המידע של החברה בתוך 48 שעות מרגע בקשתך.
 18. על השימוש באתר "לימודון" יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. הסמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע למסמך זה, ולשימוש באתר תהא הסמכות של בית המשפט בתל-אביב בלבד.

לבירורים ושאלות נוספות לגבי האתר, כמו גם לגבי שימוש בתכנים המופיעים בו, יש לפנות בכתב לפיי-פר-ליד בע"מ, רחוב גלגלי הפלדה 16, א.ת. הרצלייה פיתוח או בטלפון 09-9566163.